Mishamai Japanese Chins

Jack alais Dennis the Menance!

Breed: Japanese Chin Mishamai Japanese Chins